Bona diagnosis, bona curatio!*

Opublikowano: 26 stycznia, 2024Wydanie: Medicus (2024) 01-02/2024Dział: 2,8 min. czytania

Ostatnio weszły w życie nowe przepisy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które otwierają lekarzom rodzinnym pole do szerszej diagnostyki w zakresie rozpoznania alergii. Celem tej zmiany jest umożliwienie lekarzom wyboru panelu do diagnozowania alergii zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta. Otrzymawszy więcej uprawnień, lekarze rodzinni będą mogli kierować pacjentów, którzy do tej pory byli kierowani do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na taki zakres badań specjalistycznych, który przyczyni się do szybszego postawienia diagnozy i podjęcia terapii. Nowe rozwiązanie, umożliwiające wybór zakresu badań do diagnostyki chorób alergicznych z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, oznacza, że są zdefiniowane panele 10-punktowe i 20-punktowe, stosowane w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Można zatem oczekiwać przyspieszenia rozpoznania choroby i wprowadzenia odpowiedniego leczenia, a w przypadku wyników negatywnych lekarz będzie szukać innych przyczyn zgłaszanych objawów, co ostatecznie ułatwi postawienie właściwej diagnozy. Liczymy na to, że nowe uprawnienia lekarzy rodzinnych ułatwią leczenie pacjentów i skrócą kolejki do alergologów.

Co więcej, ostatnie zmiany przepisów prowadzą do racjonalizacji wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) w zakresie podstawowym. W przypadku realizacji tych świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych uchylono wymóg realizacji świadczenia w zakresie podstawowym wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć, a podmiot zapewnia przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć stale, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Procedowana zmiana ma na celu również zachowanie dostępności oraz utrzymanie jakości świadczeń na dotychczasowym poziomie. Z pewnością jest to oczekiwana zmiana z uwagi na problemy kadrowe, z którymi coraz częściej borykają się podmioty lecznicze.

Ale to nie wszystko. W ubiegłym roku do opieki koordynowanej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej włączeni zostali pacjenci, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy (wcześniej byli to wyłącznie chorzy z cukrzycą), a także osoby, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy (wcześniej opieka dotyczyła niedoczynności tarczycy). Nowe przepisy umożliwiają lekarzom rodzinnym kompleksowe leczenie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w tym wczesne diagnozowanie choroby, ustalanie terapii lub – w przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano zaawansowane stadia choroby – kierowanie ich na leczenie specjalistyczne. Oczywiście zanim skierują na takie leczenie, lekarze mogą diagnozować i leczyć pacjentów w konsultacji ze specjalistami.

W znowelizowanym prawie poprawiono również dwa błędy, a mianowicie omyłkę pisarską dotyczącą nazwy specjalizacji lekarza specjalisty w dziedzinach endokrynologii i diabetologii dziecięcej, natomiast w ramach specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastąpiono omyłkowo wpisanego lekarza specjalistę w dziedzinach diabetologii i endokrynologii – lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci. Wprowadzone poprawki mają usprawnić prawidłowe zawieranie umów z zakresu pediatrycznej opieki koordynowanej w dziedzinach pulmonologii, alergologii i endokrynologii w POZ.

Opieka koordynowana w POZ to program, który został wprowadzony w październiku 2022 r. Program umożliwia dodatkowe specjalistyczne badania diagnostyczne, razem z ewentualną konsultacją u specjalisty. Rozwiązanie to ma służyć zapewnieniu jak najszybszego diagnozowania pacjentów z chorobami przewlekłymi. Liczymy na realny sukces tej zmiany.

* Tłum. z łac.: „Dobre rozpoznanie, dobre leczenie”.

Ewa Urbanowicz
Radca prawny