Z posiedzenia ORL w dniu 13 września 2023 r.

Opublikowano: 1 października, 2023Wydanie: Medicus (2023) 10/2023Dział: 5,5 min. czytania

Pod nieobecność prezesa Leszka Buka obradom ORL przewodniczyła wiceprezes Monika Bojarska-Łoś. Przedstawiła pracę Prezydium od czasu poprzedniej ORL.

Podjęto decyzje o uruchomieniu środków na organizację: wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Lecznictwa, otwartego w Janowie Lubelskim, 23. Spotkań Lekarzy Seniorów z Delegatury Biała Podlaska, a także 1. Pieszego Rajdu Lekarzy po Roztoczu.

Poparto kandydatury na stanowiska konsultantów wojewódzkich: prof. Sławomira Rudzkiego (transplantologia kliniczna), dr. n. med. Rafała Sapuły (rehabilitacja lecznicza), dr. hab. n. med. Krzysztofa Gawędy (ortopedia i traumatologia narządu ruchu).

Podjęto decyzje o wypłacie świadczeń dla lekarzy z okazji ukończenia 90. roku życia, rozpatrzono wnioski w sprawie składek członkowskich.

Zdecydowano o zorganizowaniu w biurze LIL punktu doradztwa podatkowego dla członków LIL.

Wiceprezes Wioletta Szafrańska-Kocuń reprezentowała Izbę w rocznicowych obchodach Dnia Solidarności i Wolności 31 sierpnia. Wiceprezes Monika Bojarska-Łoś wzięła udział 8 września w otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w UM w Lublinie powstałego przy wsparciu Agencji Badań Medycznych.

Wiceprezes Grzegorz Pietras oraz sekretarz Jacek Szkutnik uczestniczyli w spotkaniu lekarzy SPSK 4 z dyrekcją szpitala, dotyczącego konfliktu związanego z wynagradzaniem lekarzy ww. szpitala.

Patronatem LIL objęto Ogólnopolski Zjazd Tyreologiczny, który odbędzie się w dniach 28-30 września br. w Lublinie.

Działalność Delegatur

Zamość – zaplanowano 1. Pieszy Rajd Lekarzy po Roztoczu.

Chełm – dr Franciszka Barwińska-Altmajer – działalność statutowa.

Biała Podlaska – dr Andrzej Barszczewski – w lipcu i sierpniu odbyła się wycieczka do Szkocji; 2 września spotkanie lekarzy seniorów, zorganizowano wyjazd do Filharmonii Podlaskiej na koncert piosenek Osieckiej, Młynarskiego, Kofty i Przybory.

Komisje

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – dr Wioletta Szafrańska-Kocuń – we wrześniu planowane jest posiedzenie wyjazdowe komisji.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – dr Elżbieta Kuszewska – 4 września odbyło się spotkanie z dyr. Stanisławem Skowronkiem, który w Urzędzie Miejskim podejmuje działania na rzecz aktywizacji seniorów. Komisja otrzymała od zaproszonego gościa bilety na imprezy kulturalne odbywające się w Lublinie.

Komisja ds. Konkursów – dr Piotr Barszczewski – na bieżąco delegowani są przedstawiciele do komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych.

Komisja Kształcenia Medycznego – dr Monika Bojarska-Łoś – na staż podyplomowy skierowano 261 lekarzy i 45 lekarzy dentystów. Aktualnie trwa druga edycja kursów dla lekarzy stażystów z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego. Na bieżąco rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie szkoleń oraz udziału w konferencjach, wpływają dokumenty dotyczące rozliczenia punktów edukacyjnych.

Komisja Socjalno-Bytowa – dr Grzegorz Pietras – pozytywnie zaopiniowano 41 wniosków o świadczenie w związku z urodzeniem dziecka. Wpłynęło 26 wniosków o pożyczki, jeden odrzucono z powodu zaległości składkowych poręczyciela, trzy wnioski o świadczenia losowe są w trakcie rozpatrywania.

Komisja Etyki – dr Janusz Dubejko – posiedzenie komisji zaplanowano na 20 września.

Komisja Bioetyczna – dr Janusz Dubejko – na bieżąco zatwierdza poprawki i zmiany do wcześniej zaopiniowanych projektów badań.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – dr Barbara Hasiec – omawiane były wnioski lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców posiadających decyzje Ministra Zdrowia dotyczące zgody na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na terytorium RP. Komisja prowadziła rozmowy z lekarzami na temat ich doświadczenia zawodowego oraz planów dotyczących pracy w zawodzie na terenie Polski, informowała o tymczasowości tych uprawnień. Komisja zapoznawała się z opiniami, które wpłynęły do LIL od lekarzy nadzorujących na temat pracy zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, rozpatrywała wnioski

lekarzy i lekarzy dentystów w kwestii przedłużenia terminu ważności prawa wykonywania zawodu, które zostało przyznane na czas określony. Ponadto komisja omawiała sprawy lekarzy i lekarzy dentystów posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu i wpis w CEiDG.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek lekarza o uznanie ciągłości zatrudnienia w zawodzie poza granicami kraju. Komisja wnioskowała do Prezydium ORL w Lublinie o podjęcie uchwał:

– 284 lekarzom, w tym trzem lekarzom cudzoziemców oraz 44 lekarzom dentystom, przyznano prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego;

– trzem lekarzom przyznano prawo wykonywania zawodu po odbytym stażu podyplomowym i zdanym LEK-u, pięciu lekarzom i trzem lekarzom dentystom, którzy uzyskali kwalifikacje poza obszarem UE, przyznano warunkowe prawo wykonywania zawodu, trzem lekarzom, którzy uzyskali kwalifikacje poza obszarem UE, przyznano prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, 13 lekarzom i czterem lekarzom dentystom przedłużono warunkowe prawo wykonywania zawodu z powodu upływu terminu ważności (wydawane na okres krótszy niż pięć lat), siedmiu lekarzy przyjęto w poczet członków LIL w związku z przeniesieniem z innej OIL, jednemu lekarzowi uznano kwalifikacje formalne i przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza (dyplom uzyskany w UE – Słowacja).

Wydano 39 zarządzeń Prezesa ORL w sprawie skreślenia z listy członków LIL: z powodu przeniesienia się do innej OIL – 22 lekarzy i jednego lekarza dentysty, z powodu śmierci – dziewięciu lekarzy i dwóch lekarzy dentystów, z powodu zrzeczenia się prawa – trzech lekarzy i dwóch lekarzy dentystów. Wydano 29 zarządzeń w sprawie unieważnienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu” (upływ terminu ważności).

Przygotowano 11 zaświadczeń związanych z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej, podjęto 94 uchwały w sprawie zatwierdzenia wpisu do rejestru, 28 uchwał w sprawie wykreślenia wpisu, dokonano zmian wpisu w rejestrze praktyk dla 145 lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą.

Komisja Stomatologiczna – dr Agnieszka Surdyka – odbyło się spotkanie z Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w spotkaniu uczestniczyli Jacek Szkutnik, Dariusz Samborski, Agnieszka Surdyka. Podczas spotkania ustalono, że zostanie powołana grupa robocza złożona z lekarzy Komisji Stomatologicznej i pracowników Stacji – grupa pracująca nad opracowaniem procedur zabezpieczających pacjenta i jednocześnie w minimalnym stopniu generujących koszty utrzymania gabinetów stomatologicznych. Kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji – Dariusza Samborskiego, Agnieszki Surdyki – z Dyrektorem Lubelskiego OW NFZ odbyło się 10 sierpnia. Podczas spotkania omówiono problem niewypłaconych nadwykonań oraz zwiększenia etatu przeliczeniowego. Otrzymano zapewnienia, że w przyszłym roku zostanie zwiększony etat przeliczeniowy, a nadwykonania będą płatne w miarę otrzymywanych środków z NFZ. Komisja zaprasza na zaplanowaną 6 października br. konferencję „Nowoczesna stomatologia w aspekcie trudnych przypadków w gabinecie stomatologicznym” – szczegóły na stronie internetowej komisji.

Na wieczny dyżur odeszli:

Delegatura Chełm: Alicja Zwolak-Wieczorek, Janusz Mozarski,

Marceli Szkoła, Wojciech Krawczyk, Danuta Krawiec-Rogozińska.

Delegatura Lublin: Remigiusz Janowski.

Delegatura Biała Podlaska: Jerzy Patkowski, Dariusz Pilipiuk, Andrzej Paluszkiewicz.