Homeopatia nie dla lekarzy

Opublikowano: 26 kwietnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 05/20162,5 min. czytania

Warszawski Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego homeopatii – poinformowała nas Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka prasowa Naczelnej izby Lekarskiej.

Tym samym spór prawny o stanowisko, jakie samorząd lekarski zajął w 2008 r. w stosunku do homeopatii został prawomocnie zakończony. Stanowisko uznano za merytorycznie zasadne i zgodne z obowiązującym prawem. Samorząd lekarski obronił swe uprawnienie do zabierania głosu w sprawach dotyczących wykonywania zawodu przez jego członków.

Naczelna Rada Lekarska stanowiskiem z kwietnia 2008 w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach przypominała lekarzom i lekarzom dentystom o ciążącym na nich obowiązku kierowania się w postępowaniu zawodowym wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
W związku z brakiem wiarygodnych dowodów potwierdzających terapeutyczną skuteczność homeopatii i metod pokrewnych Naczelna Rada Lekarska uważa, że stosowanie tych metod nie mieści się w kanonie działań znajdujących oparcie w aktualnej wiedzy medycznej.

Przypomnijmy, że stanowisko NRL zostało w 2011 roku uznane przez prezesa UOKiK za „porozumienie ograniczające konkurencję na krajowych rynkach w sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza”. Wówczas nałożono na Naczelną Izbę Lekarską karę pieniężną w wysokości blisko 50 tysięcy złotych. Naczelna Izba Lekarska zaskarżyła tę decyzję.

Wyrokiem z 30 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezesa UOKiK uznającą stanowisko za praktykę ograniczającą konkurencję. Sąd w zdecydowanej większości podzielił argumenty NIL wskazując, że samorząd lekarski działał w interesie publicznym, który definiowany jest prawem pacjenta do bycia leczonym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązkiem lekarza do udzielania świadczeń tym wymogom odpowiadających. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził także, że brak jest dowodów potwierdzających skuteczność homeopatii. Sąd podkreślił, że niekorzystne z punktu widzenia interesu publicznego byłoby, gdyby samorząd lekarski, posiadając pewną wiedzę związaną ogólnie z leczeniem, nie dzielił się nią z osobami wykonującymi zawody lekarza i lekarza dentysty. Za niekorzystną Sąd Okręgowy uznał także sytuację ograniczania możliwości wyrażania przez samorząd lekarski poglądu związanego z leczeniem. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. apelacji prezesa UOKiK od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, oddalił apelację zasądzając od prezesa UOKiK na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej zwrot kosztów postępowania.

Sąd uznał, że stanowisko NRL z 2008 roku w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach nie może być uznane za porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku – wyjaśnia Katarzyna Strzałkowska.    (ms)