E-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie

Opublikowano: 28 stycznia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 01-02/20162 min. czytania

Celem projektu e-zdrowie jest budowa systemu umożliwiającego organom administracji publicznej, przedsiębiorcom, m. in. placówkom ochrony zdrowia, aptekom i praktykom lekarskim oraz obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie dokumentacji medycznej. Platforma miała obejmować m.in. e-recepty, a później e-skierowania i e-zlecenia.

W ostatnich dniach grudnia 2015 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że dotychczasowe rozwiązania, przyjęte w celu uporządkowania systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia, w pierwotnie planowanym kształcie, nie zostaną zrealizowane z powodu ogromnych opóźnień.

Obecnie planowany jest następujący harmonogram prac: w latach 2016–2017 – uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z niezbędnymi elementami internetowego konta pacjenta, zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining (baza danych); 2018 r. – uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania;
2019 r. – uzyskanie funkcjonalności zlecenia i elektronicznego zwolnienia; 2020 r. – uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu data mining.

Ustawa z dnia 9 października 2015 (DzU poz. 1991) porządkuje informacje o receptach. Weszła ona w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej (na dzień 5.01.2016 r. w województwie lubelskim żadna placówka nie wystawia e-recept) lub w postaci papierowej. Receptę w postaci papierowej wystawia się m. in. w przypadku:

1) braku dostępu do systemu teleinformatycznego,

2) recepty refundowanej wystawianej jako „pro auctore” lub „pro familiae”,

3) przy wystawianiu recepty transgranicznej.

Informacje, jakie muszą być na recepcie, w większości są identyczne z dotychczasowymi wymaganiami. Jednak obecnie należy podać kod pocztowy przy adresie zamieszkania pacjenta. W przypadku nienadania numeru PESEL, należy podać datę urodzenia pacjenta lub jego wiek. Na e-receptach można wypisać tylko jeden produkt leczniczy, lub wyrób medyczny. W przypadku wystawienia więcej niż jednej recepty elektronicznej można te recepty połączyć w pakiet. W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent ma otrzymać m. in. następujące informacje: klucz dostępu do recepty, kod dostępu i identyfikator recepty, datę recepty, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem..

Na recepcie „pro auctore” i „pro familiae” oraz w gabinetach prywatnych muszą być na pieczątce jak dotychczas m.in.: imię i nazwisko lekarza, adres lekarza, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy lekarza, telefon do kontaktu.

Na receptach w uspołecznionej ochronie zdrowia muszą być podane przynajmniej następujące informacje: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty.

Jerzy Jakubowicz