Klaster znaczy współpraca

Opublikowano: 12 grudnia, 2016Wydanie: Medicus (2016) 12/20163,7 min. czytania

z Marzeną Strok-Sadło, główną specjalistką w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, członkinią Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, rozmawia Anna Augustowska

  • Zacznijmy od początku – kiedy i w jakim celu został powołany Klaster Lubelska Medycyna?

– Inicjatywę powołania Klastra Lubelska Medycyna – Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 roku. Misją klastra jest budowanie sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, mających na celu wsparcie rozwoju branży medycznej i pro­zdrowotnej w Lublinie i województwie lubelskim.

 

  • Ile klaster skupia podmiotów – jakiego rodzaju?

– Obecnie w klastrze współpracują 103 podmioty. Przeważającą część, bo aż ok. 80 członków, stanowią podmioty lecznicze (w tym m.in. 4 szpitale kliniczne) oraz firmy produkcyjne z branży medycznej, także uczelnie i jednostki naukowe, szpitale publiczne, instytucje z otoczenia biznesu a także przedstawiciele administracji publicznej.

 

  • Jakie są wymierne korzyści z uczestnictwa w klastrze?

– Główną korzyścią jest poznawanie potencjału środowiska oraz nawiązywanie kontaktów, które w dalszej perspektywie przekładają się na realną współpracę. Ponadto zadaniem koordynatorów klastra jest między innymi świadczenie usług na rzecz środowiska, co wiąże się z organizacją szkoleń, kursów i spotkań informacyjnych, podnoszących wiedzę oraz
kompetencje członków klastra. Stwarzamy także możliwość zaprezentowania się firm i instytucji w czasie wydarzeń organizowanych przez biuro klastra, jak na przykład podczas Wschodnich Targów Rehabilitacji, Dni Seniora czy Dni Promujących Zdrowie. Aktywna współpraca w strukturach takich jak klastry, jest również dodatkowo punktowana w ramach niektórych konkursów o finansowanie z funduszy europejskich.

 

  • Ile tego typu organizacji – klastrów – działa w Polsce?

– Na podstawie corocznego badania, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i opublikowanego przez nią „Raportu z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015”, wiemy, że w Polsce działają 134 klastry (stan na początek października 2015 roku). Warto pokreślić, że w naszym województwie działa 11 takich organizacji. Ta liczba jest bardzo zbliżona do liczby klastrów, działających w najbardziej rozwiniętych województwach: mazowieckie (13 klastrów), dolnośląskie (11), wielkopolskie (12) i śląskie (28 – najwięcej w kraju). Jeżeli bierzemy pod uwagę specjalizacje gospodarcze klastrów, to 7,5 proc. z nich działa w branży medycznej.

 

  • Czy ze sobą współpracują? Wymieniają się doświadczeniami?

– Współpraca leży u podstaw funkcjonowania klastrów, dlatego jest głównym celem, na który kładziemy nacisk. Bez efektu synergii oraz transferu wiedzy między biznesem a nauką nie jest możliwe powstawanie innowacji oraz rozwój struktur klastrowych. W strukturze naszego klastra wyodrębniliśmy osiem zespołów zadaniowych. To: Finansowanie projektów w klastrze z funduszy europejskich, Rehabilitacja, Polityka senioralna, Stomatologia, Turystyka medyczna, Technologie inżynierii medycznych, w tym biotechnologia medyczna, Ekosystem Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Promocja i marketing klastra. Członkowie klastra dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem na spotkaniach przygotowanych przez liderów zespołów, jak również przez biuro klastra, w czasie targów i misji gospodarczych.

 

  • Ostatnio lubelski klaster odnosi wiele sukcesów.

– Wiosną tego roku otrzymaliśmy prawo do posługiwania się odznaką „Cluster Management Excellence Label Bronze – Striving for Cluster Excellence” przez okres dwóch lat. Odznaka jest często wymagana w konkursach na finansowanie klastrów i w ocenie klastrów, między innymi w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego. Jesteśmy również laureatami Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016 oraz SYMBOLU 2016, w kategorii Symbol Rozwoju Regionalnego. Braliśmy także udział w powołaniu Rady Klastrów Branży Medycznej, której hasłem przewodnim jest: „Razem dla innowacyjnej medycyny”. Jednak największym sukcesem klastra jest aktywna współpraca jego członków oraz jego rozwój.

 

  • Na zakończenie – jakie są plany na przyszłość?

– Chcemy skupić się przede wszystkim na rozwoju wspólnych projektów i produktów klastra, między innymi w obszarze turystyki medycznej przyjazdowej. Jednocześnie we współpracy z podmiotami leczniczymi z klastra będziemy rozwijali projekt „Obserwatorium turystyki medycznej Klastra Lubelska Medycyna”. Klaster będzie nadal rozwijał współpracę międzynarodową, w tym między innymi z klastrami z branży medycznej (realizacja projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, wsparcie przedsiębiorczości i rozwój turystyki medycznej przyjazdowej).

 

Lista członków klastra

www.medycyna.lublin.eu