Nowelizacja listy leków refundowanych – maj 2017 r.

Opublikowano: 24 maja, 2017Wydanie: Medicus (2017) 05/20172,2 min. czytania

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zmiany w wykazie leków refundowanych, które weszły w życie 1 maja 2017 r.

W porównaniu z poprzednim obwieszczeniem refundacyjnym dodano 74 produkty lecznicze. Dla 113 produktów zdecydowano dodać wskazanie off-label. Dla 83 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, a dla 4 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w obecnym obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych.

Zmiany w chemioterapii

Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

Zmiany w programach lekowych

  1. Leczenie stwardnienia rozsianego – w ramach programu lekowego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM – aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania oraz objęto refundacją lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby.
  2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – w ramach programu lekowego objęto refundacją zepatier (grazoprevirum + elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.
  3. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) – w ramach nowego programu lekowego refundacją objęto lek votubia (ewerolimus). Leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.

Uruchomienie programu lekowego: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) umożliwi stosowanie i finansowanie ze środków publicznych ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

  1. W programie lekowym: Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona dodano produkt leczniczy z substancją złożoną zawierającą lewodopę i karbidopę.

Ministerstwo informuje, że 2 leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (valhit, valganciclovir teva) od 1 maja 2017 r. zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

Leki dla seniorów 75+. Według Ministerstwa Zdrowia, na znowelizowanym wykazie maj 2017 r. znalazło się więcej niż dotychczas farmaceutyków na nadciśnienie i niewydolność serca. Nie podano jednak żadnych konkretnych przykładów.

Jerzy Jakubowicz