20 lat Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy

Opublikowano: 5 maja, 2015Wydanie: Medicus (2015) 05/20154 min. czytania

z dr. n. med. Januszem Dubejko, wiceprezesem Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

  • Kiedy powstało stowarzyszenie?

– KSLP powstało z inicjatywy lekarzy zgromadzonych podczas II Światowego Dnia Chorych, 11 lutego 1994 r. na Jasnej Górze, w obecności przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego, prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka i duszpasterza służby zdrowia ks. Józefa Jachimczaka.

  • Jakie są główne zadania stowarzyszenia?

– Lekarze świadomi swojej tożsamości chrześcijańskiej pragną, w oparciu o nauczanie Kościoła, umacniać zrozumienie powołania lekarskiego jako bezwarunkowego szacunku dla życia ludzkiego, czego praktycznym wyrazem ma być kompetentna, mądra i pokorna służba człowiekowi choremu. Zadania statutowe przewidują dbałość o integrację środowiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich, krzewienie zasad moralności oraz etyki lekarskiej, zwłaszcza w obszarze bioetyki. Do ważnych zadań stowarzyszenia należy monitorowanie prac legislacyjnych w parlamencie, dotyczących norm moralnych, a w szczególności zagadnień związanych z obroną życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci.

  • Kiedy powstał oddział lubelski stowarzyszenia?

– W dniu 21.01.1995 r. w sali konferencyjnej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się sesja naukowa i organizacyjna, na której powołano Lubelski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in.: ks. arcybiskup Bolesław Pylak, prezes Zarządu głównego KSLP Kazimierz Kapera, oraz prezes LIL
Jan Kondratowicz-Kucewicz. Wobec zebrania 120 deklaracji członkowskich możliwe było powołanie oddziału i wybór tymczasowego zarządu, który ogłosił swą przewodniczącą prof. Teresę Widomską-Czekajską, pełniącą następnie przez dwie kolejne kadencje tę funkcję, a teraz ponownie wybraną na to stanowisko. Asystentem kościelnym został jeden z inicjatorów powołania Lubelskiego Oddziału KSLP ks. prałat Tadeusz Pajurek. W pracach zarządu brali również twórczy udział liczni lekarze, m. in. prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Jan Kondratowicz-Kucewicz oraz prof. Jan Kowalewski, prof. Maria Słomka, prof. Marian Olajossy, Janusz Dubejko – przez dwie kadencje pełniący funkcję prezesa oddziału i członka Zarządu Głównego, Janusz Kudlicki i Zbigniew Orzeł – sekretarze oddziału, Cezary Jurko, Stanisław Selewa, Leon Kowalczyk, Jadwiga Foltańska-Jurko, Anna Kornas-Dubejko, Barbara Bogdańska – wieloletni skarbnik oddziału i wielu innych.

  • Lubelski Oddział KSLP ma też własny dorobek.

– Spotkania członków, poprzedzane mszą św., odbywają się tradycyjnie w kościele rektoralnym w Lublinie przy ul. Staszica 16. Tam też mają miejsce rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz spotkania opłatkowe i wielkanocne. Członkowie oddziału biorą udział w pielgrzymkach
do różnych miejsc kultu religijnego, a zwłaszcza w corocznej pielgrzymce służby zdrowia na Jasną Górę, połączonej z konferencją KSLP, święcie patronalnym służby zdrowia, dniu chorego a także w innych uroczystościach kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych. Członkowie Oddziału KSLP są wykładowcami bioetyki dla stażystów Uniwersytetu Medycznego. Z ich inicjatywy powstało wiele audycji Radia i Telewizji Lublin, poświęconych etycznym wyzwaniom współczesnej medycyny. Byli współtwórcami Kodeksu etyki lekarskiej i jako delegaci na zjazdy krajowe uczestniczyli czynnie w jego uchwalaniu. Jesteśmy również aktywni w pracach samorządów lokalnych i instytucji opiniotwórczych, jak np. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Naszym wielkim pragnieniem jest przekazanie wartości, które głosimy, młodemu pokoleniu.

  • 18 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Lubelski KSLP.

– Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Poprzedziła ją msza św. w kościele rektoralnym, którą celebrował arcybiskup Stanisław Budzik. Tematem konferencji był bardzo ważny problem – „Lekarz – już zawód jak inne, czy jeszcze powołanie?”. Wygłoszono referaty m. in.: „Zmiany relacji lekarz – pacjent na przełomie XX i XXI wieku i ich konsekwencja” (prof. M. Skrzypek), a także – „Czy idea powołania lekarskiego może przetrwać w systemie procedur i kontraktów” (Tomasz Łupina) i „Postawa lekarza miarą jego godności i powołania” (prof. J. Woy-Wojciechowski).

  • W czasie konferencji odznaczono zasłużonych działaczy oddziału.

– Medale Lumen Mundi wręczył Jego Ekscelencja arcybiskup Stanisław Budzik. Przypomniano również koleżanki i kolegów, którzy wcześniej zostali uhonorowani tym odznaczeniem.

Po mszy abp Stanisław Budzik odznaczył medalem Lumen Mundi: Janusza Kudlickiego, Annę Kornas-Dubejko i Cezarego Jurko. Wcześniej abp Józef Życiński odznaczył tym medalem prof. Teresę Widomską-Czekajską, prof. Jana Oleszczuka, prof. Marię Słomkę, Barbarę Bogdańską, Janusza Dubejko, któremu również na jego wniosek, papież Benedykt XVI przyznał Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice.