Oddział będzie Kliniką Toksykologii

Opublikowano: 23 marca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 04/20162,3 min. czytania

Na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie utworzona zostanie Klinika Toksykologii, która rozpocznie działalność jesienią. Powstanie na bazie Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego szpitala przy al. Kraśnickiej.

Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny, funkcjonujący od trzech lat w szpitalu, jest jednym z 10 w Polsce ośrodków toksykologicznych i dotychczas prowadził zajęcia w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. W nowo utworzonej klinice będą się odbywać zajęcia studentów kierunków lekarskiego i ratownictwa medycznego. To ważne, bo pacjenci zatruci ksenobiotykami, czyli substancjami chemicznymi niebędącymi naturalnymi składnikami żywego organizmu (np. antybiotyki, trucizny np. dioksyna) pojawiają się w praktyce każdego lekarza, niezależnie od specjalności medycznej i wieku chorego.

Szkolenie studentów dotyczyć będzie postępowania z pacjentami znajdującymi
się w stanie zagrożenia życia z powodu toksycznego działania leków, substancji chemicznych (jak np. tlenek węgla, gazy bojowe, środki ochrony roślin), toksyn roślinnych i jadów zwierzęcych, a także coraz częściej spotykanych zatruć substancjami psychoaktywnymi, w tym tzw. dopalaczami. Słuchacze poznają też możliwości odwracania działania substancji trujących, stosowanie odtrutek oraz metod pozaustrojowej eliminacji trucizn, a także przekrój zatruć samobójczych, przypadkowych, kryminalnych, zapoznają się z zasadami współdziałania z organami prawa w zakresie zatruć, z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisami dotyczącymi unieruchamiania pacjentów i stosowania przymusu bezpośredniego, z aspektami psychiatrycznymi i psychologicznymi zatruć. Będą także mieli możliwość poznania historii toksykologii, jej wpływu na historię powszechną i zagrożeń cywilizacyjnych.

Powstanie Kliniki Toksykologii podniesie prestiż szpitala i ułatwi starania o zakupy tak niezbędnych nowoczesnych urządzeń do diagnostyki toksykologicznej
i terapii pacjentów zatrutych ksenobiotykami oraz poprawi możliwości działania Ośrodka Informacji Toksykologicznej. Klinika będzie mogła prowadzić kursy w ramach CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

Aktualnie oddział liczy 50 łóżek, hospitalizuje 3100 pacjentów rocznie – z tego około połowa to pacjenci o profilu toksykologicznym – zatrudnia 14 lekarzy etatowych (w tym trzech z doktoratami) oraz lekarzy rezydentów i stażystów, dwóch lekarzy psychiatrów i psychologa, ponad 30 pielęgniarek. Oddział posiada możliwości kształcenia w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i toksykologii klinicznej oraz umożliwia kształcenie internistyczne w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Dysponuje też dwunastoma monitorowanymi łóżkami intensywnymi, posiada 5 respiratorów, 6 defibrylatorów, „sztuczną nerkę”, aparat Prismaflex (aparat do ciągłej dializy nerkozastępczej), aparaty USG/Echo wysokiej klasy, w tym do echokardiografii przezprzełykowej, urządzenia do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia.

Jerzy Jakubowicz