Lekarze na medal

Opublikowano: 15 kwietnia, 2017Wydanie: Medicus (2017) 04/20179,2 min. czytania

 

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych. Odznaczenie jest przyznawane od 2001 roku. W czasie tegorocznego okręgowego zjazdu Medale LIL otrzymali:

Barbara Hasiec – ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jana Bożego w Lublinie

Maria Dura – specjalista chorób wewnętrznych i psychiatrii ze Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Czesław Sudewicz – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych.

Laurem Medycznym został uhonorowany Krzysztof J. Kalita, lekarz z Janowa Lubelskiego. Jego sylwetkę prezentowaliśmy w Medicusie 3/2017.

Maria Dura

W 1983 r., po uzyskaniu dyplomu lekarza, podjęła pracę w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, w którym nadal pracuje. Po uzyskaniu specjalizacji z chorób wewnętrznych pracowała jako internista, a w 2009 r. uzyskała specjalizację z psychiatrii. W 2014 r. dr M. Dura zorganizowała na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego Zakład Opieki Leczniczej (ZOL). Praca ta wymaga specjalnej predyspozycji od lekarza, aby móc towarzyszyć pacjentom w ich ostatnim etapie drogi życiowej, w atmosferze ciepła, spokoju i życzliwości.

Posiadana wiedza i niezwykła życzliwość w kontakcie z pacjentami spowodowały, że Pani Doktor powierzono obowiązki pełnomocnika Lubelskiej Izby Lekarskiej do spraw uzależnień. Kompleksowe podejście do problemu pozwala kolegom nieradzącym sobie z trudami życia i pracy na unikanie poważnych błędów i na wyjście z trudnych życiowych problemów. W działaniu tym Pani Doktor łączy dwie troski: o człowieka i o godność wykonywanego zawodu. Działalność jej w tym zakresie nie ogranicza się jedynie do środowiska lekarskiego, ale także jest przedstawicielem LIL w komisjach samorządowych zajmujących się tym problemem.

Obok wielkiego zaangażowania w pracę zawodową, dr Maria Dura od lat niezwykle ofiarnie uczestniczy w życiu Samorządu Lekarskiego, pełniąc w nim różne funkcje. Działalność samorządowa to jej codzienna, bardzo wysoko oceniana praca. W Lubelskiej Izbie Lekarskiej jest przewodniczącą Komisji ds. Wykonywania Zawodu, nadzoruje też m. in. rejestr lekarzy. Rejestr Lekarzy LIL był wielokrotnie oceniany przez władze centralne
Samorządu Lekarskiego jako najlepszy w kraju. Pani Doktor jest także członkiem kilku innych komisji problemowych ORL, jak również członkiem Prezydium ORL. Już czwartą kadencję jest delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy, wybieranym do struktur władz samorządowych. Reprezentuje naszą Izbę jako delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy od 3 kadencji jako członek struktur centralnych samorządu: Rady Naczelnej, Krajowej Komisji Wyborczej. Na terenie LIL od IV kadencji była członkiem, od VI jest przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej. Obdarzona zaufaniem koleżanek i kolegów zasiadała w Prezydium Rady Okręgowej naszej izby będąc jej sekretarzem, a obecnie skarbnikiem

Pamiętajmy także o tym, że dr Dura czynnie uczestniczyła w działaniach OZZL. Była jedną z tych, którzy upomnieli się pod koniec ubiegłej dekady o godne życie i godną pracę lekarza i nie ustąpiła, pomimo że grożono nam „pójściem w kamasze” i zwolnieniami z pracy. Zaowocowało to poprawą warunków materialnych całego środowiska medycznego. Za działalność na polu ochrony zdrowia odznaczona była przez władze miejskie i wojewódzkie Lubelszczyzny.

Dr Leszek Buk, wiceprezes LIL, powiedział m. in. w wygłoszonej pięknej laudacji – „Wydaje się, że doba Pani Doktor jest znacznie dłuższa niż innych ludzi. Znajduje czas na pracę zawodową, pracę samorządową, na czynne uprawianie sportu (kolarstwo), no i przede wszystkim na bogate, pełne ciepła życie rodzinne, a zwłaszcza ma czas dla ukochanego i oczywiście najpiękniejszego wnuka na świecie – Franciszka”. Babcia już się cieszy, że Franek niedługo już nie będzie jedynakiem i będzie musiał się podzielić tytułem najpiękniejszego wnuka z młodszym braciszkiem Antonim.

Barbara Hasiec

Dr n. med. Barbara Hasiec maturę uzyskała w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu i jako jedna z najlepszych absolwentek rocznika została wpisana do Złotej Księgi Szkoły.

Lata 1975-1981 to studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Tam potrafiła, podobnie jak w szkole średniej, połączyć dobre wyniki w nauce z pracą społeczną i z czynnym uprawianiem sportu, reprezentując uczelnię na mistrzostwach Polski AZS w koszykówce.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny podjęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lublinie przy ul. Biernackiego, gdzie pracuje do chwili obecnej. W Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych przeszła wszystkie stopnie pracy zawodowej, początkowo asystenta, starszego asystenta, a od 1996 r. do chwili obecnej jest ordynatorem oddziału. Traktuje tę funkcję jako ogromną odpowiedzialność, a równocześnie wyzwanie zawodowe i daje jej to dużo satysfakcji. Jak mówi, zawsze kochała pracę z dziećmi. Uśmiech chorego dziecka był zawsze najlepszą nagrodą za ciężką i odpowiedzialną pracę. Jest specjalistą z pediatrii oraz z chorób zakaźnych, w 1989 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Promuje wiedzę na temat szczepień traktując ją jako skuteczne narzędzie
zapobiegania chorobom zakaźnym. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną szerokiego kręgu odbiorców – a przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek, jak również rodziców. Udziela licznych wywiadów na temat chorób zakaźnych i możliwości zapobiegania im poprzez szczepienia, zamieszczanych w codziennej prasie i w Medicusie. Jest autorką kilku publikacji z zakresu chorób zakaźnych.

W 2013 r. zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii powierzył jej organizację V Krajowej Konferencji PTW „Szczepienia – wykorzystaj szansę” – która odbyła się w Lublinie. Była inicjatorem utworzenia w szpitalu, w którym pracuje, Poradni Konsultacyjnej do spraw szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka. Poradnia bardzo potrzebna w województwie, cieszy się dużą popularnością wśród pacjentów i jest formą odpowiedzi na ruchy antyszczepionkowe.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje podczas wykładów i seminariów lekarzom szkolącym się w zakresie pediatrii, medycyny rodzinnej oraz studentom. Od 1996 r. jest koordynatorem szkolenia na stażu podyplomowym lekarzy medycyny absolwentów Uniwersytetu Medycznego.

Aktywnie promuje Oddział Chorób Zakaźnych na terenie województwa pozyskując wielu sponsorów, dzięki którym dokonano generalnego remontu i wyposażono oddział w nowoczesny sprzęt.

Odrębną kartą Jej działalności jest praca w Samorządzie Lekarskim. W VI i VII kadencji była delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy oraz na Krajowy Zjazd Lekarzy. Także w tym okresie była członkiem
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Od 8 lat jest przewodniczącą Komisji do spraw Konkursów, która czuwa nad przebiegiem konkursów na ważne stanowiska w służbie zdrowia, w tym głównie ordynatorskie. W VII kadencji została członkiem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Od 2014 r. jest członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, a od 2015 r. członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Za wyróżniającą się pracę została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Pani Doktor zawsze pamięta o dawnej pięknej zasadzie naszego zawodu, w myśl której każdy potrzebujący pomocy lekarz, czy członek jego rodziny zawsze znajdzie u Niej wszechstronną pomoc, wielką życzliwość i uśmiech.

Praca zawodowa i działalność pozazawodowa pochłania wiele czasu, ale zawsze znajdzie czas na inne zainteresowania: podróże, dobry film, książkę, czy wreszcie spotkanie z przyjaciółmi lub pracę w ogrodzie, przy której zawsze dobrze odpoczywa.

 

Czesław Sudewicz

Dyplom lekarza uzyskał w 1970 r. w Akademii Medycznej w Lublinie. W 1970 r. podjął pracę na oddziale wewnętrznym szpitala w Białej Podlaskiej. Służbę wojskową w latach 1972-74 odbył jako lekarz wojskowy. Po powrocie z wojska zdobył specjalizacje drugiego stopnia z chorób wewnętrznych i reumatologii. W okresie od 1.12.1983 r. do 30.04.1984 r. pozostawał bez pracy. Była to szykana za uczestnictwo w pielgrzymce do Rzymu, spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i obronę przed usunięciem krzyża w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Po podjęciu pracy pracował jako lekarz rejonowy, a dopiero po 1987 r. – jako specjalista reumatolog. W latach 1997-2000 kierował Zespołem Wojewódzkich Przychodni i Poradni Specjalistycznych w Białej Podlaskiej.

Obecnie na emeryturze, zatrudniony jest jako starszy asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Jest również lekarzem – rzeczoznawcą KRUS. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jak mówi, zajmując się działalnością społeczną kieruje się nauką społeczną Kościoła katolickiego, a będąc rycerzem Zakonu Rycerskiego Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy (od 2012 r.) i kierując się jego regułami pracuje nad pogłębieniem swojego życia duchowego oraz broni najświętszych wartości religijnych, patriotycznych i kulturowych, zgodnie z zawołaniem „Bóg Honor Ojczyzna”.

Był i jest bezpartyjny. W 1980 r. zakładał jedne z pierwszych komisji zakładowych „Solidarności”. W czasach stanu wojennego uczestniczył w działalności podziemnej, był śledzony i wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Współorganizował Msze Św. za Ojczyznę oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej, a w 1989 r. brał udział w reaktywowaniu samorządu lekarskiego w Białej Podlaskiej. Czynnie uczestniczył w przygotowaniu beatyfikacji Męczenników Podlaskich. Dostąpił honoru publicznego przedstawienia ich historii podczas uroczystości beatyfikacyjnej na placu Św. Piotra w Rzymie. Jest aktywnym uczestnikiem życia Kościoła na Podlasiu. W 2006 r. został przyjęty w szeregi Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie, obecnie w stopniu komandora. Jest także członkiem honorowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i członkiem honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od początku działalności zawodowej pozostaje aktywnym obrońcą życia poczętego. Jest radnym Lubelskiego Sejmiku Wojewódzkiego 5 kadencji.

Państwo Sudewiczowie posiadają pięcioro dzieci oraz czternaścioro wnucząt. Jeden z synów – Piotr – jest chirurgiem w szpitalu w Łęcznej. Żona, Maria, ukończyła studia farmaceutyczne w Gdańsku i pracowała w aptece, a następnie w Terenowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej. Obecnie jest na emeryturze.

Dr Czesław Sudewicz jest lekarzem cenionym przez pacjentów i współpracowników. Jest jedynym lekarzem w Białej Podlaskiej posiadającym status osoby pokrzywdzonej przez organy bezpieczeństwa PRL, potwierdzony przez IPN. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Sylwetki opracował:

Jerzy Jakubowicz