Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-recepty

Opublikowano: 1 listopada, 2018Wydanie: Medicus (2018) 11/20182,1 min. czytania

Elektroniczna dokumentacja medyczna wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Dokumentację w komputerze wiele gabinetów prowadzi już od lat. Nie jest to jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM). Co jest elektroniczną dokumentacją medyczną wyjaśnia rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 maja 2018 r., opublikowane w DzU 2018.941. Rozporządzenie to informuje o rodzajach elektronicznej dokumentacji medycznej.
Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:
1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego. jj

Recepty elektroniczne

Nadal brak konkretnych informacji z przeprowadzonych badań pilotażowych e-recepty w Siedlcach i Skierniewicach. Według nieoficjalnych informacji, w naszym regionie e-recepty są wydawane i realizowane w miejscowości Wysokie. Rok 2019 ma być poświęcony na stopniowe wprowadzanie e-recept na terenie Polski. Sprawiają one nie tylko problemy techniczne dla lekarzy, ale i również dla aptekarzy, którzy muszą się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Korzystając z okazji przypominamy obowiązujące zasady wystawiania recept.
1. Każdego lekarza obowiązuje jednocześnie znajomość zasad wystawiania recepty:
a. Papierowej
b. Elektronicznej.
2. Od 1 stycznia 2020 r. każdy gabinet lekarski będzie musiał spełniać warunki do wystawiania e-recept.
3. Recepty papierowe będzie można stosować do 1 stycznia 2026 r. wyłącznie w następujących przypadkach:
a. Braku dostępu do systemu informatycznego
b. Recept refundowanych dla wystawiającego („pro auctore”), dla jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej i rodzeństwa („pro familiae”)
c. Recept transgranicznych
d. Recept dla osób o nieustalonej tożsamości
e. Recept wystawionych przez lekarzy okazjonalnie wykonujących swój zawód.
4. Recepta elektroniczna ma zapewnić dostęp do:
a. Systemu Informacji Medycznej (SIM)
b. Centralnego Wykazu Produktów Leczniczych.
5. Pieczątka gabinetu prywatnego ma zawierać: nazwę gabinetu, dokładny adres, numer telefonu komórkowego.
6. Pieczątka lekarza:
a. Musi zawierać nazwisko i imię, numer prawa wykonywania zawodu
b. Oprócz ww. może zawierać: numer telefonu komórkowego, posiadane specjalizacje, adres.
7. Dane pacjenta na recepcie papierowej: nazwisko i imię, dokładny adres z kodem pocztowym, wiek pacjenta.
8. Przewidywane zalety e-recepty:

Nie można jej zgubić, można ją realizować częściami, jest czytelna, utrudnione jest fałszerstwo recepty.