Będzie więcej dopłat dla lekarzy

Opublikowano: 7 września, 2018Wydanie: Medicus (2018) 08-09/20187,1 min. czytania

Będzie więcej dopłat dla lekarzy

Okręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu 6 czerwca 2018 roku uchwaliła nowe zasady dofinansowania do rozmaitych aktywności lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w lubelskim samorządzie lekarskim. Stosowne zapisy znajdują się już w regulaminach komisji problemowych, które opiniują wnioski lekarzy i lekarzy dentystów, a ostateczne słowo należy do Prezydium ORL.
– Chodzi o to, aby uniknąć uznaniowości – tym za mało, tamtym zbyt wiele. Jak największa część składki powinna wrócić do lekarskiej kieszeni w stosownej formie – przekonuje prezes ORL Leszek Buk.
Powody do satysfakcji powinni mieć nasi seniorzy, którzy licznie gromadzą się w każdy ostatni czwartek miesiąca w sali plenarnej w siedzibie LIL na Chmielnej 4. Czasem nawet brakuje krzeseł. „Dla nas izba lekarska to symbol naszego poświęcenia ludziom i medycynie w znacznie trudniejszych czasach niż teraz” – mówi na ucho Medicusowi sędziwa pani doktor, która niecierpliwie oczekuje na każde kolejne spotkanie na Chmielnej.

Co im zostało z tych lat?

Na szczęście ORL w obecnej kadencji docenia to bez zastrzeżeń. Z budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej, uchwalonego na dany rok, nadal możliwe będzie dofinansowanie uczestnictwa lekarzy seniorów w imprezach kulturalnych i artystycznych – spektaklach teatralnych i operowych, kinowych, koncertach muzycznych. Przy cenie biletu do 120 zł dofinansowanie wyniesie 55 proc. – zamiast dotychczasowych 30 proc., zaś przy cenie biletu poniżej 30 zł dofinansowanie wyniesie 40 proc. – zamiast 50 proc. Chodzi o hojniejsze dopłaty do droższych biletów i kart wstępu. Już w październiku lekarze seniorzy otrzymają bilety na słynny musical „Skrzypek na dachu” czy opery „Baron cygański” i „Czarodziejski flet”, wystawiane w lubelskim Teatrze Muzycznym za 31 złotych – zamiast 70. Ale to nie wszystko. Każdemu seniorowi, lekarzowi i lekarzowi dentyście, raz w roku kalendarzowym przysługuje prawo do specjalnego dofinansowania 70 proc. poniesionych kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych rekomendowanych przez Komisję ds. Lekarzy Seniorów. Ogólna kwota dofinansowania na jednego lekarza zrzeszonego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej w roku kalendarzowym na imprezy kulturalne i turystyczne nie może jednak przekroczyć 300 zł.
Komisja ds. Lekarzy Seniorów ciągle odwiedza tych lekarzy, którzy osiągnęli sędziwy wiek 90 lat. Zamiast wyszukanych upominków, w bukiecie kwiatów jubilaci mogą również znaleźć kopertę z tysiącem złotych.

Nikomu nie jest dziś łatwo

Przypominamy, że Okręgowa Rada Lekarska od wielu lat dofinansowuje kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w formie pożyczek zwrotnych dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się oraz udziału w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów organizowanym lub współorganizowanym przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70 proc. poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 500 zł brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku. Na dopłaty mogą liczyć również lekarze i lekarze dentyści LIL korzystający podczas staży z bazy noclegowej „Pro Medici” w Warszawie, przy Sobieskiego 104.
Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród lekarzy, lekarzy dentystów i ich rodzin to również ważny czynnik
lekarskiej integracji. Ale jak wszystko inne kosztuje – przyznaje Grzegorz Pietras, wiceprezes ORL i szef Komisji Sportu i Rekreacji. – W naszym środowisku możemy poszczycić się osobami w różnym wieku, czasem mocno zaawansowanym, które uprawiają sport na wysokim poziomie wyczynu. Stale startują w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych, turniejach tenisowych i golfowych, meczach koszykówki i piłki nożnej. Oczywiście większość wydatków ponoszą sami. Ale samorząd lekarski i tym razem przychodzi im w sukurs, dofinansowując wcale nie niskie opłaty wpisowe i startowe, a w przypadku medalisty mistrzostw Polski – także w zakresie kosztów zakwaterowania. Ponadto koszty wynajmu hali, boiska, basenu i in. obiektów sportowych na czas treningów i zawodów. Nie zapominamy o lekarzach, którzy z różnych powodów nie mogą uprawiać sportu, ale nie mają zamiaru czasu wolnego spędzać w fotelu przed telewizorem. LIL ma dla nich dopłatę do karty MUTISPORT, z której skorzystało już blisko półtora tysiąca lekarzy. Ponadto dofinansowujemy zajęcia w szkole pływania dla dorosłych, aqua-aerobik i inne aktywności na basenie. A tym, którzy chcą z rodzinami uczestniczyć w aktywnych formach rekreacji organizujemy rajdy rowerowe, spływy kajakiem, pikniki – wymienia wiceprezes Pietras.

Odchodzi lekarz, rodzi się nowy…

Od 9 stycznia 2018 roku Lubelska Izba Lekarska wypłaca lekarzowi lub lekarzowi dentyście 1000 złotych z tytułu żywo narodzonego dziecka. W pierwszym półroczu wypłacono to świadczenie 58 szczęśliwym rodzicom. Kto jeszcze nie zdążył pochwalić się swoim pacholęciem – tego zapraszamy! Świadczenie może być wypłacone wyłącznie na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od daty narodzenia dziecka.
Świadczenie z tytułu śmierci lekarza przysługuje najbliższej rodzinie (współmałżonek, dzieci lub opiekun prawny) do wysokości kwoty wolnej od podatku określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwotę świadczenia pomniejsza się o ewentualne zaległości względem Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Nadal możliwe jest otrzymanie pomocy, czyli bezzwrotnego świadczenia losowego. Zapomogę przyznaje się w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej lekarza lub jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku poprzedzającego datę złożenia wniosku ogłoszonego w Monitorze Polskim. Świadczenia te mogą być przyznawane 2 razy w roku, każdorazowo w wysokości do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku poprzedzającego datę złożenia wniosku, zawsze po indywidualnym rozpatrzeniu. Nie bierze się pod uwagę dochodu na członka rodziny w przypadku ubiegania się o świadczenie losowe związane z klęską żywiołową.

Pożyczki

Pożyczek nadal udziela się w dwóch wariantach: 4500 i 6000 złotych. Pierwszy to 18 miesięcznych rat po 255 złotych, drugi to 16 rat po 380 złotych. Nie ma mowy o żadnej lichwie, ani prowizji. Opłata manipulacyjna to zaledwie 5 złotych.

Bieda to wstyd, który boli

Lubelska Izba Lekarska ciągle trzyma w rezerwie dla swoich członków fundusz pomocowy. To pomoc dla lekarzy, którzy popadli w biedę lub których dopadła żywiołowa klęska. Pamiętajmy, że tacy są nadal wśród nas. I co gorsza, często się tego swojego życiowego upadku wstydzą. Tymczasem młodzi, piękni w wypasionych autach udajemy, że ich nie widać. Nieważne, jak rozstali się z pracą w zawodzie, czy ich uczniowie mówią dziś o nich dobrze czy źle, czy może dopadły ich nieznośne choroby, albo po prostu już znudzili się nawet swoim bliskim. Zasługują więc na szczególną troskę, ale i dyskrecję. Uprawnione do korzystania z tego funduszu są osoby, których przychód miesięczny na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Świadczenie przyznaje się na okres obejmujący rok budżetowy Lubelskiej Izby Lekarskiej i wpłaca się na określony w decyzji cel każdego miesiąca lub w innych okresach wynikających ze zobowiązania. Wielkość świadczenia miesięcznego nie może przekraczać kwoty, której suma z przychodem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym jest wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia z funduszu pomocowego ogłoszonego przez prezesa GUS.

Bez ubezpieczenia ani rusz

Przypominamy, że LIL zwraca swoim członkom część składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rok 2018. Wysokość kwot zwrotu składki na ubezpieczenia obowiązkowe będzie stanowić 90 proc. kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka. Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych: w I grupie ryzyka – 72,00 zł/rok, w II grupie ryzyka – 171,00 zł/rok, w III grupie ryzyka – 360,00 zł/rok. Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2018 r., niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

Wzory wszystkich wniosków o dofinansowanie są dostępne do pobrania ze strony www.oil.lublin.pl
Marek Stankiewicz