Diagnoza wstępna

Opublikowano: 4 marca, 2016Wydanie: Medicus (2016) 03/20163,3 min. czytania

Janusz SpustekZdarza się ostatnio, że przy składaniu życzeń dość często wtrącam, by czas wolniej płynął, co chyba ma związek z własnym lub z solenizanta wiekiem. Ale poczucie mnogości i różnorodności wydarzeń w krótkim czasie ich powstawania ma chyba zdecydowana większość obywateli. Politycznie wypowiadać się nie będę, gdyż nie jest to moim celem, a chcę jedynie zwrócić uwagę na ważne regulacje prawne dotyczące naszego zawodu, jakie niedawno zaistniały.

Pod koniec grudnia 2015 została uchwalona ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Regulacje zawarte w samej ustawie i zmiany, jakie ta ustawa wprowadza w ustawach o izbach lekarskich i o zawodach lekarza i lekarza dentysty zaczęły obowiązywać od 18 stycznia 2016. Nowością jest wprowadzenie do stosowania praktycznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI. Dodany zapis art. 113a w ustawie o izbach lekarskich mówi: „Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których…” nie tylko sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu, ale wobec których tytułem środka zapobiegawczego sąd powszechny lub prokurator zastosowały zawieszenie wykonywania zawodu. Identyczny obowiązek ustawa nakłada w przypadku orzeczenia przez sąd lekarski pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, czy w przypadku uchwalenia przez radę lekarską zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu. Ustawa daje 3 dni na złożenie ostrzeżenia w systemie IMI i w takim terminie usuwa się ostrzeżenie od dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Takie ostrzeżenia zaczną także napływać z innych państw UE do Polski i choć nie ma w ustawie regulacji dotyczących tego, jak organy izb lekarskich powinny postępować w przypadku otrzymania ostrzeżenia – ograniczenie lub zakaz wykonywania zawodu praktycznie mogą obowiązywać w całej Unii. Informowani niedawno o tych przepisach lekarze ukraińscy żartowali, iż niewykluczone, że imigracyjny trend się odwróci i zaczną do nich napływać lekarze unijni.

Inną nowością, zawartą w powołanej wyżej ustawie, jest zmiana dotycząca sposobu potwierdzania znajomości języka polskiego przez wszystkie osoby, które ukończyły studia medyczne w innym języku niż język polski. Dotychczas obywatele polscy oraz obywatele innych państw członkowskich UE mogli składać oświadczenie o znajomości języka polskiego. Od 18 stycznia br. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, są zobowiązane do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego. Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską. Wymóg ten dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i obywateli innych państw członkowskich UE czy osób, które ukończyły studia na uczelni polskiej w języku angielskim, no i oczywiście tych, którzy ukończyli studia w innym kraju niż państwo UE. Ważne jest, że ta regulacja dotyczy wszystkich, którzy zamierzają ubiegać się o ograniczone prawo wykonywania zawodu czy prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że lekarz stażysta, posiadający ograniczone prawo, który wcześniej składał oświadczenie o znajomości języka polskiego, musi po 18 stycznia br. złożyć egzamin z języka. Ponieważ zbliża się dzień 1 marca, w którym część lekarzy i lekarzy dentystów kończy staż i zamierza niezwłocznie uzyskać prawo wykonywania zawodu m.in. w celu rozpoczęcia specjalizacji, a inni lekarze zamierzają rozpocząć staż – został wyznaczony dodatkowy termin egzaminu z języka polskiego przez Naczelną Izbę Lekarską na dzień 18 lutego 2016. Informacja o złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego umieszczana jest w Systemie Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI.

Janusz Spustek